Valvoline

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

Levereras generellt
inom 3-4 dagar
1 l Burk   92,56 skr per Liter
Minsta orderantal:
92,56 skr
1 l Burk   130,03 skr per Liter
130,03 skr
20 l Kanister   72,79 skr per Liter
1 455,72 skr

Produktinformation

Säkerhetsråd (GHS)

GHS07: GHS09:

Riskfraser:
H302: Skadligt vid förtäring.
H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318: Orsakar allvarliga ögonskador.
H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H373: Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering .
H400: Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410: Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H411: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.


Säkerhetsråd:
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P261: Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P362: Ta av nedstänkta kläder.’
P364: Och tvätta dem innan de används igen.’
P501: Innehållet/behållaren lämnas till...Gebrauchsnummern 15287092
15287093
867068
867069
Viscosity 75W-80
EAN/GTIN 8710941020174
8710941020167

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme