VALVOLINE

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

1 l Burk   75,20 skr per Liter
Minsta orderantal:
75,20 skr
1 l Burk   111,99 skr per Liter
111,99 skr
5 l Burk   58,31 skr per Liter
Minsta orderantal:
291,57 skr
5 l Burk   75,38 skr per Liter
376,92 skr
20 l Kanister   53,68 skr per Liter
1 073,58 skr

Produktinformation

Säkerhetsråd (GHS)

GHS07:

Riskfraser:
H302: Skadligt vid förtäring.
H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318: Orsakar allvarliga ögonskador.
H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H373: Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering .
H400: Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410: Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H411: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.


Säkerhetsråd:
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P261: Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P273: Undvik utsläpp till miljön.
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till...Gebrauchsnummern 15287103
15287104
15287105
15287106
866944
866945
866946
868214
Field of operation Bil
Buss
Lätta lastbilar
Release API GL5
Viscosity 80W-90
EAN/GTIN 8710941019918
8710941020471
8710941019895
8710941019901

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme