VALVOLINE
Heavy Duty Gear Oil 75W-80

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

1 l Burk   163,98 skr per Liter
163,98 skr
5 l Burk   97,73 skr per Liter
488,63 skr
20 l Kanister   70,06 skr per Liter
1 401,26 skr

Produktinformation

Heavy Duty Gear Oil 75W-80

Säkerhetsråd (GHS)

Riskfraser:
H302: Skadligt vid förtäring.
H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H311: Giftigt vid hudkontakt.
H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318: Orsakar allvarliga ögonskador.
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
H330: Dödligt vid inandning.
H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H373: Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering .
H400: Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410: Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Gebrauchsnummern 15287096
15287097
15287098
866950
868215
868216
Viscosity 75W-80
EAN/GTIN 8710941020495
8710941020488
8710941019932

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme