Gear Oil 75W-80

VALVOLINE
Gear Oil 75W-80

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

1 l Burk   172,91 skr per Liter
172,91 skr
20 l Kanister   94,14 skr per Liter
1 882,78 skr

Produktinformation

Gear Oil 75W-80

Säkerhetsråd (GHS)

Riskfraser:
H302: Skadligt vid förtäring.
H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318: Orsakar allvarliga ögonskador.
H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H373: Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering .
H410: Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H411: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Gebrauchsnummern 15287076
15287077
866895
866896
Viscosity 75W-80
EAN/GTIN 8710941019994
8710941019987

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme