LIQUI MOLY

Pris inkl. moms
plus frakt
EJ I LAGER

Produktinformation

Säkerhetsråd (GHS)

Riskfraser:
EUH208: Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.
EUH210: Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.


Säkerhetsråd:
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P261: Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302: VID HUDKONTAKT:
P352: Tvätta med mycket vatten/…’
P333: Vid hudirritation eller utslag:
P313: Sök läkarhjälp.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till...Gebrauchsnummern 12301084
12301085
12301086
1413
1414
1415
Field of operation Bil
Buss
Lastbilar
Lätta lastbilar
Release API GL5
MIL-L-2105 C
MIL-L-2105 D
Viscosity 75W-90
Characteristics Helsyntetisk
EAN/GTIN 4100420014147
4100420014130
4100420014154

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme