HIGH PERFORMER
75W/90 GL4/5 TS - Getriebeöl

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

1 l Burk   83,24 skr per Liter
Minsta orderantal:
83,24 skr
1 l Burk   159,80 skr per Liter
159,80 skr
20 l Kanister   72,79 skr per Liter
1 455,73 skr
60 l Tunna   85,24 skr per Liter
5 114,45 skr
208 l Tunna   70,80 skr per Liter
14 725,48 skr

Produktinformation

75W/90 GL4/5 TS - Getriebeöl

Säkerhetsråd (GHS)

GHS07:

Signalord:
Warning

Riskfraser:
H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.


Säkerhetsråd:
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P261: Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302: VID HUDKONTAKT:
P352: Tvätta med mycket vatten/…’
P333: Vid hudirritation eller utslag:
P313: Sök läkarhjälp.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till...Gebrauchsnummern 14814046
14814051
14814055
14814076
16015
17030
17070
18041
Field of operation Bil
Buss
Lastbilar
Lätta lastbilar
Release API GL4
API GL5
API LS
Viscosity 75W-90
Characteristics Semi-syntetisk
EAN/GTIN 4051379513000
4051379512966
4051379512911
4051379513215

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme