Syntrans Transaxle 75W-90

CASTROL
Syntrans Transaxle 75W-90

20 l Kanister
2 892,45 skr

144,62 skr per Liter

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

Produktinformation

Syntrans Transaxle 75W-90

Säkerhetsråd (GHS)

Riskfraser:
H302: Skadligt vid förtäring.
H311: Giftigt vid hudkontakt.
H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318: Orsakar allvarliga ögonskador.
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
H400: Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410: Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.


Säkerhetsråd:
P273: Undvik utsläpp till miljön.Gebrauchsnummern 1557C1
15625065
Viscosity 75W-90
EAN/GTIN 4008177101755

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme