Manual EP 80W-90

CASTROL
Manual EP 80W-90

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

500 mL Burk   221,00 skr per Liter
110,50 skr
1 l Burk   138,16 skr per Liter
138,16 skr
208 l Tunna   51,20 skr per Liter
10 648,61 skr

Produktinformation

Manual EP 80W-90

Säkerhetsråd (GHS)

Riskfraser:
H302: Skadligt vid förtäring.
H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H318: Orsakar allvarliga ögonskador.
H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H373: Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering .
H400: Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410: Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.


Säkerhetsråd:
P273: Undvik utsläpp till miljön.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till...Gebrauchsnummern 15270621
15270692
15270693
153C61
154F63
154F65
Field of operation Bil
Lastbilar
Maskineri
Traktor
Release API GL4
ZF TE-ML 02A
ZF TE-ML 16A
ZF TE-ML 17A
ZF TE-ML 19A
Viscosity 80W-90
EAN/GTIN 4008177072024
4008177071980
4008177104381

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme