MOTOR-REIN

VALVOLINE
MOTOR-REIN

300 mL Spray Burk
192,02 skr

640,07 skr per Liter

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

Produktinformation

MOTOR-REIN

Säkerhetsråd (GHS)

GHS07: GHS08:

Riskfraser:
H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.


Säkerhetsråd:
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P301: VID FÖRTÄRING:
P305: VID KONTAKT MED ÖGONEN:
P310: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare…
P313: Sök läkarhjälp.
P337: Vid bestående ögonirritation:
P338: Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P351: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till...Gebrauchsnummern 15842599
882650
Field of operation Bil
Series MOTOR-REIN
EAN/GTIN 8710941026138

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme