KUEHL-SYST-STOP

VALVOLINE
KUEHL-SYST-STOP

Pris inkl. moms
plus frakt
EJ I LAGER

Produktinformation

KUEHL-SYST-STOP

Säkerhetsråd (GHS)

GHS08:

Riskfraser:
H226: Brandfarlig vätska och ånga.
H302: Skadligt vid förtäring.
H311: Giftigt vid hudkontakt.
H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H331: Giftigt vid inandning.
H373: Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering .


Säkerhetsråd:
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P260: Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P314: Sök läkarhjälp vid obehag.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till...Gebrauchsnummern 15842592
882662
Field of operation Bil
Series KUEHL-SYST-STOP
EAN/GTIN 8710941026251

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme