KRAFTST-SYST-REINIGER

VALVOLINE
KRAFTST-SYST-REINIGER

300 mL Burk
184,93 skr

616,43 skr per Liter

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

Produktinformation

KRAFTST-SYST-REINIGER

Säkerhetsråd (GHS)

GHS02: GHS07: GHS08:

Riskfraser:
H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H226: Brandfarlig vätska och ånga.
H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H312: Skadligt vid hudkontakt.
H315: Irriterar huden.
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332: Skadligt vid inandning.
H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H373: Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering .
H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.


Säkerhetsråd:
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.’
P240: Jorda och potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
P241: Använd explosionssäker [elektrisk/ventilations-/belysnings-/…]utrustning.
P242: Använd verktyg som inte ger upphov till gnistor.
P243: Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
P260: Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P301: VID FÖRTÄRING:
P303: VID HUDKONTAKT (även håret):
P304: VID INANDNING:
P310: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare…
P312: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare… .
P313: Sök läkarhjälp.
P331: Framkalla INTE kräkning.
P353: Skölj huden med vatten [eller duscha].
P501: Innehållet/behållaren lämnas till...Gebrauchsnummern 15842532
882677
Field of operation Bil
Series KRAFTST-SYST-REINIGER
EAN/GTIN 8710941026404

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme