TBOS

Pris inkl. moms
plus frakt
EJ I LAGER

Produktinformation

Säkerhetsråd (GHS)

GHS05:

Signalord:
Warning

Riskfraser:
H302: Skadligt vid förtäring.
H315: Irriterar huden.
H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318: Orsakar allvarliga ögonskador.
H400: Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.


Säkerhetsråd:
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P103: Läs etiketten före användning.
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302: VID HUDKONTAKT:
P305: VID KONTAKT MED ÖGONEN:
P310: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare…
P313: Sök läkarhjälp.
P332: Vid hudirritation:
P338: Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P351: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
P352: Tvätta med mycket vatten/…’Gebrauchsnummern 15491145
82216
Field of operation Veteranbil
EAN/GTIN 4260456882216

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme