TBOS

Pris inkl. moms
plus frakt
EJ I LAGER

Produktinformation

Säkerhetsråd (GHS)

GHS02:

Signalord:
Danger

Riskfraser:
H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H226: Brandfarlig vätska och ånga.
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.


Säkerhetsråd:
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P103: Läs etiketten före användning.
P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.’
P235: Förvaras svalt.
P410: Skyddas från solljus.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till...Gebrauchsnummern 15491141
82162
Field of operation Veteranbil
EAN/GTIN 4260456882162

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme