TBOS

Pris inkl. moms
plus frakt
EJ I LAGER

Produktinformation

Säkerhetsråd (GHS)

GHS07:

Signalord:
Danger

Riskfraser:
H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H290: Kan vara korrosivt för metaller.
H301: Giftigt vid förtäring.
H302: Skadligt vid förtäring.
H312: Skadligt vid hudkontakt.
H315: Irriterar huden.
H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318: Orsakar allvarliga ögonskador.
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H400: Mycket giftigt för vattenlevande organismer.


Säkerhetsråd:
P261: Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302: VID HUDKONTAKT:
P313: Sök läkarhjälp.
P333: Vid hudirritation eller utslag:
P352: Tvätta med mycket vatten/…’Gebrauchsnummern 15491139
82148
Field of operation Veteranbil
EAN/GTIN 4260456882148

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme