TBOS

Pris inkl. moms
plus frakt
EJ I LAGER

Produktinformation

Säkerhetsråd (GHS)

GHS07:

Signalord:
Danger

Riskfraser:
H226: Brandfarlig vätska och ånga.
H315: Irriterar huden.
H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318: Orsakar allvarliga ögonskador.
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
H400: Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410: Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.


Säkerhetsråd:
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P103: Läs etiketten före användning.
P264: Tvätta ... grundligt efter användning.
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P305: VID KONTAKT MED ÖGONEN:
P313: Sök läkarhjälp.
P337: Vid bestående ögonirritation:
P338: Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P351: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.Gebrauchsnummern 15491135
82100
Field of operation Veteranbil
EAN/GTIN 4260456882100

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme