Sonax

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

Levereras generellt
inom 3-4 dagar
400 mL Spray Flaska   391,95 skr per Liter
156,78 skr
500 mL Burk   366,02 skr per Liter
183,01 skr

Produktinformation

Säkerhetsråd (GHS)

GHS02:

Signalord:
Danger

Riskfraser:
H222: Extremt brandfarlig aerosol.
H229: Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning


Säkerhetsråd:
P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.’
P251: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.’
P211: Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P410+P412: Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.
P501a: Innehållet/behållaren lämnas till...
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.Gebrauchsnummern 04323000
04325000
15381238
15382087
EAN/GTIN 4064700432307
4064700432505

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme