XTREME LederPflegeSchaum NanoPro
 

SONAX
XTREME LederPflegeSchaum NanoPro

250 mL Burk
273,00 skr

1 092,00 skr per Liter

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

Produktinformation

XTREME LederPflegeSchaum NanoPro

Säkerhetsråd (GHS)

GHS02:

Signalord:
Danger

Riskfraser:
H222: Extremt brandfarlig aerosol.
H229: Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning


Säkerhetsråd:
P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.’
P251: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.’
P211: Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P410+P412: Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.
P501a: Innehållet/behållaren lämnas till...
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.Gebrauchsnummern 02891000
15381338
Series XTREME
EAN/GTIN 4064700289109

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme