XTREME AntiFrost und KlarSicht Konzentrat
 

SONAX
XTREME AntiFrost und KlarSicht Konzentrat

5 l Kanister
186,73 skr

37,35 skr per Liter

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

Produktinformation

XTREME AntiFrost und KlarSicht Konzentrat

Säkerhetsråd (GHS)

GHS02: GHS07:

Signalord:
Warning

Riskfraser:
H226: Brandfarlig vätska och ånga.
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.


Säkerhetsråd:
P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.’
P280i: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P337+P313: Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P501a: Innehållet/behållaren lämnas till...
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.Gebrauchsnummern 02325050
854
Series XTREME
EAN/GTIN 4064700232501

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme