WaschPolitur
 

SONAX
WaschPolitur

Pris inkl. moms
plus frakt
EJ I LAGER

Produktinformation

WaschPolitur

Säkerhetsråd (GHS)

GHS07:

Signalord:
Warning

Riskfraser:
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.


Säkerhetsråd:
P280k: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P337+P313: Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P501a: Innehållet/behållaren lämnas till...
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.Gebrauchsnummern 02183000
15381320
EAN/GTIN 4064700218307

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme