SpezialReiniger
 

SONAX
SpezialReiniger

25 l Kanister
2 039,97 skr

81,60 skr per Liter

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

Produktinformation

SpezialReiniger

Säkerhetsråd (GHS)

GHS05:

Signalord:
Danger

Riskfraser:
H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H290: Kan vara korrosivt för metaller.


Säkerhetsråd:
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P303+P361+P353: VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].
P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P301+P330+P331: VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
P310a: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare…
P501a: Innehållet/behållaren lämnas till...
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.Gebrauchsnummern 06047050
15381281
EAN/GTIN 4064700508811

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme