Silikon- Gleit- und TrennSpray m. EasySpray
 

SONAX
Silikon- Gleit- und TrennSpray m. EasySpray

100 mL Spray Burk
115,14 skr

1 151,40 skr per Liter

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

Produktinformation

Silikon- Gleit- und TrennSpray m. EasySpray

Säkerhetsråd (GHS)

GHS02: GHS07: GHS09:

Signalord:
Danger

Riskfraser:
H222: Extremt brandfarlig aerosol.
H229: Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning
H315: Irriterar huden.


Säkerhetsråd:
P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.’
P251: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.’
P211: Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P261f: Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P280g: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P410+P412: Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.
P501a: Innehållet/behållaren lämnas till...
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.Gebrauchsnummern 03481000
15382053
EAN/GTIN 4064700348103

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme