SX AktivSchaum

SONAX
SX AktivSchaum

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

10 l Kanister   91,60 skr per Liter
915,98 skr
25 l Kanister   74,49 skr per Liter
1 862,15 skr

Produktinformation

SX AktivSchaum

Säkerhetsråd (GHS)

GHS05:

Signalord:
Danger

Riskfraser:
H318: Orsakar allvarliga ögonskador.
H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.


Säkerhetsråd:
P280k: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310a: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare…
P501a: Innehållet/behållaren lämnas till...
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.Gebrauchsnummern 06616000
06617050
15381289
15381290
EAN/GTIN 4064700509528
4064700509535

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme