Klima PowerCleaner Thekendisplay
 

SONAX
Klima PowerCleaner Thekendisplay

150 mL Burk
153,93 skr

1 026,20 skr per Liter

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

Produktinformation

Klima PowerCleaner Thekendisplay

Säkerhetsråd (GHS)

GHS02: GHS07:

Signalord:
Danger

Riskfraser:
H222: Extremt brandfarlig aerosol.
H229: Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.


Säkerhetsråd:
P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.’
P211: Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P251: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.’
P410+P412: Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.
P260f: Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P501a: Innehållet/behållaren lämnas till...
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.Gebrauchsnummern 03231000
15324345
EAN/GTIN 4064700323100

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme