SONAX
Insekten-Entferner

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

500 mL Spray Flaska   305,46 skr per Liter
152,73 skr
750 mL Spray Flaska   211,91 skr per Liter
158,93 skr
5 l Kanister   115,13 skr per Liter
575,63 skr
10 l Kanister   101,63 skr per Liter
1 016,32 skr
25 l Kanister   84,56 skr per Liter
2 114,02 skr

Produktinformation

Insekten-Entferner

Säkerhetsråd (GHS)

GHS05:

Signalord:
Danger

Riskfraser:
H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H290: Kan vara korrosivt för metaller.


Säkerhetsråd:
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P303+P361+P353: VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].
P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P301+P330+P331: VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
P310a: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare…
P501a: Innehållet/behållaren lämnas till...
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.Gebrauchsnummern 05332000
05334000
05335000
06246000
06247050
15325486
15381190
15381191
15381192
15381193
EAN/GTIN 4064700508439
4064700508286
4064700508422
4064700533202
4064700533400

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme