CockpitPfleger Sport-fresh
 

SONAX
CockpitPfleger Sport-fresh

500 mL Spray Flaska
139,58 skr

279,16 skr per Liter

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

Produktinformation

CockpitPfleger Sport-fresh

Säkerhetsråd (GHS)

GHS02:

Signalord:
Danger

Riskfraser:
H222: Extremt brandfarlig aerosol.
H229: Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning


Säkerhetsråd:
P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.’
P251: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.’
P260f: Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P211: Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P410+P412: Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.
P501a: Innehållet/behållaren lämnas till...
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.Gebrauchsnummern 03572410
15381176
EAN/GTIN 4064700357242

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme