Brillant Wachs mit Wachsduft
 

SONAX
Brillant Wachs mit Wachsduft

25 l Kanister
2 154,08 skr

86,16 skr per Liter

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

Produktinformation

Brillant Wachs mit Wachsduft

Säkerhetsråd (GHS)

GHS05:

Signalord:
Danger

Riskfraser:
H318: Orsakar allvarliga ögonskador.
H315: Irriterar huden.
H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.


Säkerhetsråd:
P280b: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P302+P352a: Tvätta med mycket vatten/…’
P332+P313: Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
P310a: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare…
P501a: Innehållet/behållaren lämnas till...
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.Gebrauchsnummern 06017050
15324662
EAN/GTIN 4064700508620

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme