Baumharz Entferner Thekendisplay

SONAX
Baumharz Entferner Thekendisplay

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

100 mL Burk   1 111,10 skr per Liter
111,11 skr
400 mL Burk   449,47 skr per Liter
179,79 skr

Produktinformation

Baumharz Entferner Thekendisplay

Säkerhetsråd (GHS)

GHS02: GHS07:

Signalord:
Danger

Riskfraser:
H222: Extremt brandfarlig aerosol.
H229: Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.


Säkerhetsråd:
P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.’
P251: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.’
P260f: Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P211: Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P280k: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P410+P412: Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.
P501a: Innehållet/behållaren lämnas till...
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.Gebrauchsnummern 03901000
03903000
15324332
15381174
EAN/GTIN 4064700390102
4064700390300

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme