MEGUIAR´S

473 mL Flaska
396,15 skr

837,53 skr per Liter

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

Produktinformation

Säkerhetsråd (GHS)

GHS07:

Signalord:
Warning

Riskfraser:
H315: Irriterar huden.


Säkerhetsråd:
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P260: Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P262: Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P332+P313: Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
P331: Framkalla INTE kräkning.
P301+P310: VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…Gebrauchsnummern 15381656
5018216
EAN/GTIN 0070382006235

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme