MEGUIAR´S

710 mL Spray Flaska
204,75 skr

288,38 skr per Liter

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

Produktinformation

Säkerhetsråd (GHS)

GHS05:

Signalord:
Danger

Riskfraser:
H290: Kan vara korrosivt för metaller.
H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.


Säkerhetsråd:
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P234: Förvaras endast i originalförpackningen.
P260: Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P303+P361+P353: VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].
P310: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare…
P501: Innehållet/behållaren lämnas till...Gebrauchsnummern 15381633
5009524
EAN/GTIN 0070382800154

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme