MEGUIAR´S

296 mL Flaska
204,07 skr

689,43 skr per Liter

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

Produktinformation

Säkerhetsråd (GHS)

GHS07:

Signalord:
Warning

Riskfraser:
H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.


Säkerhetsråd:
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P333+P313: Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till...Gebrauchsnummern 15381631
5017110
EAN/GTIN 4260314990022

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme