MEGUIAR´S

473 mL Flaska
204,15 skr

431,61 skr per Liter

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

Produktinformation

Säkerhetsråd (GHS)

GHS07:

Signalord:
Warning

Riskfraser:
H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.


Säkerhetsråd:
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P261: Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till...Gebrauchsnummern 15381616
5007516
EAN/GTIN 0070382800147

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme