NXT Tech Wax 2.0
 

MEGUIAR´S
NXT Tech Wax 2.0

532 mL Flaska
334,54 skr

628,83 skr per Liter

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

Produktinformation

NXT Tech Wax 2.0

Säkerhetsråd (GHS)

GHS02: GHS07:

Signalord:
Danger

Riskfraser:
H228: Brandfarligt fast ämne.
H315: Irriterar huden.
H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.


Säkerhetsråd:
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.’
P260: Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P262: Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna.
P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P332+P313: Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
P331: Framkalla INTE kräkning.
P301+P310: VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…
P370+P378: Vid brand: Släck med…’Gebrauchsnummern 15381640
5012718
EAN/GTIN 0070382800222

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme