Gold Class Carnauba
 

MEGUIAR´S
Gold Class Carnauba

473 mL Flaska
291,78 skr

616,87 skr per Liter

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

Produktinformation

Gold Class Carnauba

Säkerhetsråd (GHS)

GHS07: GHS08:

Signalord:
Warning

Riskfraser:
H315: Irriterar huden.
H373: Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering .


Säkerhetsråd:
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P260: Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P332+P313: Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till...Gebrauchsnummern 15381624
5007016
EAN/GTIN 0070382800116

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme