Gold Class Carnauba Plus Paste
 

MEGUIAR´S
Gold Class Carnauba Plus Paste

311 g Burk
300,75 skr

967,04 skr per Kilogram

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

Produktinformation

Gold Class Carnauba Plus Paste

Säkerhetsråd (GHS)

GHS02: GHS09:

Signalord:
Danger

Riskfraser:
H228: Brandfarligt fast ämne.
H411: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.


Säkerhetsråd:
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.’
P261: Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P273: Undvik utsläpp till miljön.
P370+P378: Vid brand: Släck med…’
P501: Innehållet/behållaren lämnas till...Gebrauchsnummern 15381625
5007014
EAN/GTIN 0070382800352

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme