Carpet & Interior Cleaner
 

MEGUIAR´S
Carpet & Interior Cleaner

473 mL Spray Flaska
198,71 skr

420,11 skr per Liter

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

Produktinformation

Carpet & Interior Cleaner

Säkerhetsråd (GHS)

GHS07:

Signalord:
Warning

Riskfraser:
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
H315: Irriterar huden.


Säkerhetsråd:
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P332+P313: Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.Gebrauchsnummern 15381610
5009416
EAN/GTIN 0070382800178

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme