All-Purpose Cleaner
 

MEGUIAR´S
All-Purpose Cleaner

710 mL Spray Flaska
208,28 skr

293,35 skr per Liter

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

Produktinformation

All-Purpose Cleaner

Säkerhetsråd (GHS)

GHS05:

Signalord:
Danger

Riskfraser:
H290: Kan vara korrosivt för metaller.
H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.


Säkerhetsråd:
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P231: Hantera och förvara innehållet under inert gas/…
P260: Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P303+P361+P353: VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].
P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare…
P301+P330+P331: VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
P405: Förvaras inlåst.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till...Gebrauchsnummern 15381608
5009624
EAN/GTIN 0070382009298

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme