Dr. Wack

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

Levereras generellt
inom 3-4 dagar
750 mL Burk   275,19 skr per Liter
206,39 skr
1 st   652,37 skr per st
652,37 skr
5 l Kanister   139,61 skr per Liter
698,03 skr
10 l Kanister   130,47 skr per Liter
1 304,73 skr

Produktinformation

Säkerhetsråd (GHS)

GHS07:

Signalord:
Warning

Riskfraser:
H302: Skadligt vid förtäring.
H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.


Säkerhetsråd:
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P301+P312a: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare… .
P280g: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302+P352a: Tvätta med mycket vatten/…’
P501: Innehållet/behållaren lämnas till...Gebrauchsnummern 1241
1245
1253
1256
15141944
15141945
15783110
15783111
EAN/GTIN 4006539012411
4006539012534
4006539012459

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme