P21S Leichtmetall-Felgen-Reiniger
 

DR. WACK
P21S Leichtmetall-Felgen-Reiniger

1 l Spray Flaska
200,50 skr
Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

Produktinformation

P21S Leichtmetall-Felgen-Reiniger

Säkerhetsråd (GHS)

GHS07:

Signalord:
Warning

Riskfraser:
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.


Säkerhetsråd:
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till...Gebrauchsnummern 1215
15287623
EAN/GTIN 4006539012152

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme