P21S Felgen-Wachs
 

DR. WACK
P21S Felgen-Wachs

400 mL Burk
200,38 skr

500,95 skr per Liter

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

Produktinformation

P21S Felgen-Wachs

Säkerhetsråd (GHS)

GHS02: GHS07: GHS09:

Signalord:
Danger

Riskfraser:
H222: Extremt brandfarlig aerosol.
H229: Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning
H315: Irriterar huden.
H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H411: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.


Säkerhetsråd:
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.’
P251: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.’
P211: Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.
P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P260f: Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P410+P412: Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till...Gebrauchsnummern 1270
15287622
EAN/GTIN 4006539012701

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme