A1 Speed Wax
 

DR. WACK
A1 Speed Wax

500 mL Flaska
199,56 skr

399,12 skr per Liter

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

Produktinformation

A1 Speed Wax

Säkerhetsråd (GHS)

GHS02: GHS07: GHS08: GHS09:

Signalord:
Danger

Riskfraser:
H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga.
H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H315: Irriterar huden.
H336: Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H411: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.


Säkerhetsråd:
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P210: Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.’
P403+P235: Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
P301+P310a: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare…
P331: Framkalla INTE kräkning.
P302+P352a: Tvätta med mycket vatten/…’
P271: Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till...Gebrauchsnummern 15287611
2720
EAN/GTIN 4006539727209

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme