Liqui Moly

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

150 mL Burk   733,67 skr per Liter
110,05 skr
1 l Burk   147,23 skr per Liter
Minsta orderantal:
147,23 skr
1 l Burk   189,09 skr per Liter
189,09 skr
5 l Burk   128,12 skr per Liter
640,60 skr

Produktinformation

Säkerhetsråd (GHS)

GHS08:

Signalord:
Danger

Riskfraser:
H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

EUH066: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.


Säkerhetsråd:
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P273: Undvik utsläpp till miljön.
P301+P310: VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…
P331: Framkalla INTE kräkning.
P405: Förvaras inlåst.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till...Gebrauchsnummern 14484985
14484986
14485018
5130
5131
5132
Release BMW 81 22 9 407 289
EAN/GTIN 4100420051302
4100420051326
4100420051319

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme