LIQUI MOLY

Pris inkl. moms
plus frakt
EJ I LAGER

Produktinformation

Säkerhetsråd (GHS)

GHS07: GHS08:

Signalord:
Danger

Riskfraser:
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

EUH066: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.


Säkerhetsråd:
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P260: Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P301+P310: VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…
P331: Framkalla INTE kräkning.
P314: Sök läkarhjälp vid obehag.
P405: Förvaras inlåst.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till...Gebrauchsnummern 15141904
2427
Field of operation Bil
EAN/GTIN 4100420024276

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme