LIQUI MOLY

300 mL Burk
165,89 skr

552,97 skr per Liter

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

Produktinformation

Säkerhetsråd (GHS)

GHS05:

Signalord:
Danger

Riskfraser:
H318: Orsakar allvarliga ögonskador.


Säkerhetsråd:
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare…Gebrauchsnummern 1005
14485020
Field of operation Bil
EAN/GTIN 4100420010057

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme