LIQUI MOLY

300 mL Burk
169,84 skr

566,13 skr per Liter

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

Produktinformation

Säkerhetsråd (GHS)

GHS08:

Signalord:
Danger

Riskfraser:
H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

EUH044: Explosionsrisk vid uppvärmning i sluten behållare.
EUH066: Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.


Säkerhetsråd:
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P260: Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P301+P310: VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…
P331: Framkalla INTE kräkning.
P314: Sök läkarhjälp vid obehag.
P405: Förvaras inlåst.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till...Gebrauchsnummern 14485055
5128
Field of operation Bil
EAN/GTIN 4100420051289

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme