HIGH PERFORMER
Agri Oil 10W-30 UTTO

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

5 l Burk   65,52 skr per Liter
327,62 skr
20 l Kanister   43,46 skr per Liter
869,22 skr
20 l Kanister   44,58 skr per Liter
891,60 skr
60 l Tunna   48,05 skr per Liter
2 883,27 skr
60 l Tunna   56,07 skr per Liter
3 364,40 skr
200 l Tunna   39,52 skr per Liter
7 904,97 skr
208 l Tunna   41,70 skr per Liter
8 672,98 skr

Produktinformation

Agri Oil 10W-30 UTTO

Säkerhetsråd (GHS)

GHS07:

Signalord:
Warning

Riskfraser:
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

EUH208: Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion.


Säkerhetsråd:
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P264: Tvätta ... grundligt efter användning.
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P305: VID KONTAKT MED ÖGONEN:
P351: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
P338: Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P337: Vid bestående ögonirritation:
P313: Sök läkarhjälp.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till...Gebrauchsnummern 15381531
15381532
15841930
15841994
15842011
18135
18136
18137
303021
303024
Field of operation Traktor
Release API GL4
Allison C-4
CAT TO2
CNH MAT 3525
Case MS 1206
Case MS 1207
Case MS1210
Ford M2C 134-D
John Deere J20C
Massey-Ferguson M 1135
Massey-Ferguson M 1141
NH 410B
Volvo WB 101
ZF TE-ML 03E
ZF TE-ML 05F
ZF TE-ML 06K
Viscosity 10W-30
EAN/GTIN 4051379516179
4051379516988
4051379514823
4051379516810
4051379514830

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme