SYNPOWER FE 0W30
 

VALVOLINE
SYNPOWER FE 0W30

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

1 l Burk   213,93 skr per Liter
213,93 skr
4 l Burk   158,13 skr per Liter
632,52 skr
20 l Kanister   125,73 skr per Liter
2 514,56 skr

Produktinformation

SYNPOWER FE 0W30

Säkerhetsråd (GHS)

Riskfraser:
H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H315: Irriterar huden.
H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318: Orsakar allvarliga ögonskador.
H373: Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering .
H411: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H413: Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.
Gebrauchsnummern 15842448
15842501
15842543
872559
872560
872564
Field of operation Bil
Viscosity 0W-30
Series SYNPOWER FE
EAN/GTIN 8710941022154
8710941022147
8710941022130

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme