TOTAL

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

5 l Burk   56,55 skr per Liter
Minsta orderantal:
282,75 skr
5 l Burk   71,13 skr per Liter
355,65 skr

Produktinformation

Säkerhetsråd (GHS)

GHS07:

Riskfraser:
H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H315: Irriterar huden.
H318: Orsakar allvarliga ögonskador.
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
H411: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H413: Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.


Säkerhetsråd:
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P305: VID KONTAKT MED ÖGONEN:
P313: Sök läkarhjälp.
P337: Vid bestående ögonirritation:
P338: Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P351: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.Gebrauchsnummern 15233068
174777
Field of operation Bil
Release ACEA C3
API CF
API SN
BMW LL 04
DEXOS 2
Fiat 9.55535 S2
Ford WSS-M2C 917-A
MB 229.31
MB 229.51
Porsche A40
VW 502.00
VW 505.01
Viscosity 5W-40
EAN/GTIN 3425901026268

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme