TOTAL

5 l Kanister
476,65 skr

95,33 skr per Liter

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

Produktinformation

Säkerhetsråd (GHS)

Riskfraser:
H302: Skadligt vid förtäring.
H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H373: Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering .
H400: Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410: Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412: Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
H413: Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.


Säkerhetsråd:
P273: Undvik utsläpp till miljön.
P501: Innehållet/behållaren lämnas till...Gebrauchsnummern 15233067
183106
Field of operation Bil
Release ACEA C1
ACEA C2
PSA B71 2312
Viscosity 0W-30
Characteristics Syntetisk
EAN/GTIN 3425901029320

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme