QUARTZ 9000 ENERGY 0W-40

TOTAL
QUARTZ 9000 ENERGY 0W-40

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

1 l Burk   153,25 skr per Liter
153,25 skr
5 l Burk   86,14 skr per Liter
430,69 skr

Produktinformation

QUARTZ 9000 ENERGY 0W-40

Säkerhetsråd (GHS)

GHS07:

Riskfraser:
H304: Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H315: Irriterar huden.
H318: Orsakar allvarliga ögonskador.
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
H411: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.


Säkerhetsråd:
P101: Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.Gebrauchsnummern 15922392
15922399
195282
195283
Field of operation Bil
Viscosity 0W-40
Series QUARTZ 9000 ENERGY
EAN/GTIN 3425901051666
3425901051642

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme