High Performer

Pris inkl. moms
plus frakt
I LAGER

Levereras generellt
inom 3-4 dagar
1 l Burk   130,77 skr per Liter
130,77 skr
5 l Burk   73,14 skr per Liter
365,72 skr
20 l Kanister   52,92 skr per Liter
1 058,31 skr

Produktinformation

Säkerhetsråd (GHS)

GHS07:

Signalord:
Warning

Riskfraser:
H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.


Säkerhetsråd:
P261: Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P302: VID HUDKONTAKT:
P352: Tvätta med mycket vatten/…’
P333: Vid hudirritation eller utslag:
P313: Sök läkarhjälp.
P362: Ta av nedstänkta kläder.’
P364: Och tvätta dem innan de används igen.’
P501: Innehållet/behållaren lämnas till...Gebrauchsnummern 15490315
15490316
15490317
15490318
15490319
18325
18326
18327
18328
18329
Field of operation Bil
Release ACEA C2-12
FORD WSS M2C 950A
Viscosity 0W-30
EAN/GTIN 4032167183278
4032167183254
4032167183285
4032167183261
4032167183292

Omdömen

Tillbaka till omdömen

Skriv ett omdöme